1945-1946 - Alicia Markova Anton Dolin and their ensemble